smedstorp se

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte
med Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening
den 27 februari 2013 i Medborgarhuset, Smedstorp

 

§ 1

Ordföranden Per-Åke Edstrand hälsade de närvarande, ett 25-tal medlemmar, välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2

Till ordförande vid dagens förhandlingar valdes Per-Åke Edstrand och till sekreterare Agneta Ohlsson.

 

§ 3

Dagordningen fastställdes.

 

§ 4

Till att justera dagens protokoll valdes Eva Edstrand och Pia Paglialunga.

 

§ 5

Kallelse till årsmötet hade införts i Ystads Allehanda och på hemsidan i god tid före mötet. Mötet godkände därmed kallelsens utlysning.

 

§ 6

Mötet beslutade att röstlängd skall upprättas om behov föreligger.

 

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året godkändes. Bilaga 1.

Föreningen har under året haft 174 medlemmar och Medborgarhuset har varit uthyrt 175 gånger.

Föreningen har varit delaktig i ett flertal aktiviteter såsom julgransplundring, 1-årsjubileum av Gårdlösa kultur- och vandringsled med fest på kvällen, kaffeförsäljning under Smedstorps marknad, byavandring, byaloppis, allmänt möte med kommunrepresentanter, Österlen lyser, julmarknad, Lucia och nyårsfest.

 

§ 8

Kassören Ella Ingemansson redogjorde för kassaredovisningen. Bilaga 2.

Resultatrapporten visade att 2012 års resultat slutade på plus 11 751 kronor.

Informerades om att värmesystemet fungerar dåligt med höga elkostnader som följd. Entreprenören har åtgärdat en del fel men elkostnaderna är fortfarande höga. Kontakt hålls fortlöpande med entreprenören.

Kassaredovisningen för 2012 fastställdes därefter.

 

§ 9

Revisionsberättelsen upprättad av Eva Edstrand och Inger Lundmark upplästes. Revisorerna föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

§ 10

I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 11

Till ordförande i styrelsen omvaldes Per-Åke Edstrand för ett år.

 

§ 12

Val av styrelseledamöter

Kvarstående ledamöter: Anders Anderberg, Ella Ingemansson, Ulla Nybjer, Lars Larsson och Agneta Ohlsson.

Avgående ledamöter: Kjell Bergkvist, Anna-Karin Edstrand, Michael Gustavsson och Kristin Skoog.

Avsägelser: Jerry Arreström

Till styrelseledamöter valdes

Omval på 2 år: Kjell Bergkvist, Anna-Karin Edstrand, Michael Gustavsson och Kristin Skoog.

Nyval på 1 år: Joakim Rosvall

 

§ 13

Till revisorer omvaldes Inger Lundmark och Eva Edstrand på 1 år.

Till revisorssuppleant omvaldes Ingela Cervin på 1 år.

 

§ 14

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Berit Danielsson (sammankallande), Jörgen Olsson och Margareta Baker.

 

§ 15

Mötet beslutade att årsavgiften för 2014 skall vara oförändrad 150 kr per medlem.

 

§ 16

Inga motioner hade inkommit.

 

§ 17

Övriga ärenden

 • Kristin Skog informerade om styrelsens förslag att bilda intressegrupper som skall vara underställda styrelsen. Exempel på grupper: Kultur och historia, Byns försköning, Evenemangsgrupp och Ung i Smedstorp. Representanter för grupperna skall sedan vara adjungerande i styrelsen. De närvarande kunde anteckna sitt intresse på utlagda listor.
  Gun Dymling Faxheden föreslog en grupp - Kommunikation och marknadsföring - som skall ha till uppgift att profilera Smedstorp, ge information till nyinflyttade och informera pressen om aktiviteter. Hon hade även förslag på två aktiviteter, ”Barnens dag” på torget med lekar och brännboll samt anordnande av en cuptävling i t.ex. bangolf eller tennis.
 • Berit Danielsson informerade om förslag till föredragshållare:
  Landskapsingenjör Camilla Olsson, som föreläser om ”Ett år i trädgården”:
  Lars Jönsson, som förläser om ”Dansbanorna på Österlen”.
  Uppdrogs åt Berit att ta kontakt med dessa för eventuellt deltagande vid något möte.
 • Franco Paglialunga föreslog att man skall använda ”Mittpunkten” mer utåt för att göra det känt. Det är då viktigt att texten är enhetlig, så folk känner igen ”Mittpunkten” och associerar till Smedstorp.
 • Kjell Bergkvist föreslog att man kunde anordna en studiecirkel om utställningen 1952 i Smedstorp för att samla in bilder därifrån så att de bevaras för framtiden.

 

 • Pia Paglialunga informerade om påskens konstutställningar. Man skall i år använda sig av ”Mittpunkten” i sin marknadsföring och kallar påskens evenemang för ”Konst i Smedstorp”. Det är tänkt som ett samlat namn för eventuella konstarrangemang under hela året. I år kommer 20 konstnärer att ställa ut på elva platser under påsken.
 • Kristin Skoog meddelade att det nu finns Internetuppkoppling i Medborgarhuset. Dom som är intresserade av att gå kurs i Internetanvändning kan anmäla sig till något studieförbund.
 • Berit Danielsson informerade om att medlemmar ur Ängelholms Vandrarförening i somras besökte Gårdlösaleden och har sedan gjort ett stort reportage om vandringsleden i tidskriften ”Gångsport”. Medlemmarna tog sig hit med tåg och undrar nu om Smedstorpsborna vill göra en liknande resa till Ängelholm och delta i något av deras arrangemang.
 • Per-Åke Edstrand informerade att Tomelilla kommun och Lars Malmgren från Utvecklingsbolaget kommer att hålla en information om en eventuell byggnation av lägenheter i Smedstorp. Mötet hålls i Medborgarhuset den 6 mars kl. 15.00.
 • Per-Åke Edstrand informerade att om man vill fortsätta att utnyttja den tidigare sotaren i Skorstensteamet i Skåne AB, så kan man skicka in en ansökan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
 • Informerades att Byalaget tidigare har skickat in ansökan till Länsstyrelsen om miljö- bidrag till installation av solceller på Medborgarhuset. Handläggningen på Länsstyrelsen tar emellertid tid så det kan dröja ytterligare innan svar ges.
 • Informerades angående bredbandsutbyggnaden med fiberoptik. Mats Josephson meddelade att information kommer att komma under våren från berörda parter.
  Företaget Rala skall även ha en information i Sjöbo den 18 mars.

§ 18

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Smedstorp den 27 februari 2013

Vid protokollet: Agneta Ohlsson